موضوع روز:

"حمایت قاطع" فعالان کرد از هزاران زندانی اعتصاب کننده

Thursday, October 25, 2012
 
 
NNS ROJ: همزمان با سپری شدن چهل و چهارمین روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد در زندانهای ترکیه، دهها روزنامەنگار و فعال سیاسی کرد ضمن حمایت از اعتصاب کنندگان و مطالبات آنها از دولت ترکیه خواستەاند تا ضمن احترام به ارادەی این زندانیان به خواستەهای آنان تن داده و در راستای حل آشتی جویانه و دمکراتیک مسئلەی کرد گامهای اساسی بردارد.
 
بیش از صد و چهل فعال سیاسی و روزنامەنگار کرد با صدور اطلاعیەایی که یک نسخه از آن به NNS ROJ  رسیده، با اعلام "حمایت قاطع" خود از خواستەهای هزاران زندانی سیاسی که اکنون در زندانهای ترکیه دست به اعتصاب غذا زدەاند، از دولت ترکیه خواستەاند تا به سیاست جنگ و کشتار پایان دهد.
 
این زندانیان در اعتراض به وضعیت عبدالله اوجالان رهبر دربند حزب کارگران کردستان از تاریخ ١٢ سپتامبر دست به اعتصاب غذا زدەاند. شمار این زندانیان در آغاز این اعتصاب غذا صدها نفر عنوان شده است.
 
سازمان حقوق بشر "IHD" در این باره گزارش داده در روزهای گذشته هزاران نفر دیگر به این اعتصاب غدا پیوستەاند. حال برخی از این اعتصاب کنندگان وخیم اعلام شده است. گفته می شود برخی از آنان بینایی خود را از دست دادەاند.
 
بیانیه حمایت از اعتصاب کنندگان کرد در ترکیه تحت عنوان "حمایت روزنامەنگاران، فعالان سیاسی و مدنی شرق کردستان از مطالبات روای اعتصاب کنندگان شمال کردستان" منتشر شده است.
محمد صدیق کبودوند، ناصر رزازی، نجمەالدین غلامی، عزیزی ماملی و ثریا فلاح از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
 
متن کامل این بیانیه و اسامی امضا کنندگان آن در پایان این خبر درج شده است.
سازمان حمایت از خانواده زندانیان و بازداشت شدگان " TUAD-FED" و سازمان دفاع از حقوق بشر "IHD" در ترکیه، طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشتند که در حال حاضر خطر جدی جان زندانیان را تهدید می کند.
 
همزمان ۲۲۵ سازمان فعال در حوزه فعالیت های مدنی،زنان، حقوق بشر و دیگر حوضه های شهر دیاربکر، در بیانیه ای مشترک در خصوص وضعیت اعتصاب کنندگان ابراز نگرانی کردند و از حکومت ترکیه و حزب عدالت و توسعه درخواست کردند که برای پایان دادن به این وضعیت هرچه سریعتر به خواسته معترضین ترتیب اثر دهد.
 
سعدالله ارگین، وزیر دادگستری ترکیه در یک پیام تلویزیونی از زندانیان اعتصاب کننده خواست تا دست از اعتصاب غذا بر دارند.
 
همزمان با ادامه اعتصاب زندانیان سیاسی بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان حزب صلح و دموکراسی به منظور پشتیبانی از اعتصابیون دست به اعتصاب زده اند. سلیم ساداک شهردار شهر "سرت" به همراه تنی چند از سیاستمداران و فعالان سیاسی دیگر به صورت همزمان در شهرهای سرت، ازمیر، آنتالیا، استانبول، دیاربکر، وان و بسیاری شهرها و ناحیه های دیگر به منظور پشتیبانی از زندانیانی که دست به اعتصاب زده اند، اعتصاب غذا کرده اند.
 
بهبود وضعیت عبدالله اوجالان و خاتمه دادن به انزوای تحمیل شده بر وی از سوی دستگاههای امنیتی و دولت ترکیه، از جمله خواستەهای اعتصاب کنندگان است. "احقاق حقوق دمکراتیک ملت کرد" از دیگر خواستەهای این زندانیان سیاسی است.
 
فعالان سیاسی، مدنی و روزنامەنگارانی که خواهان امضای این بیانیه هستند می توانند از طریق آدرس زیر اقدام به امضای این بیانیه نمایند:
peshtiwanmangertin@gmail.com
 
متن کامل بیانیەی فعالان کرد و لیست امضا کنندگان آن:
 
كردستان يك پيكر واحد بودە و هر جاى اين وسعت پهناور بە درد آيد هوار آزار آن در همەجا شنيدە خواهد شد. بيش از (10) هزار نفر از زندانيان مدنى و سياسى و روزنامەنگار كرد در زندانهاى رژيم تركيە در اعتصاب غذا بە سر مى برند. دهها نفر از آنان چهلمين روز را سپرى كردە و در آستانەى مرگ و آسيب شديد جسمانى قرار گرفتەاند, آخرين اخبار حكايت از آن دارد كە برخى از آنان بينايى خود را جاز دست دادەاند. اعتصاب كنندەگان خواهان حل مسالمت آميز و آشتى جويانەى مسئلەى كرد بودە و خواهان آزادى عبداللە اوجالان و نقش آفرينى وى در ممانعت از جنگ و خونريزى و پيشبرد روند دموكراتيك حل مسئلە دارند , همچنين دفاع از خود در دادگاە و تحصيل به زبان مادرى ديگر خواستەى مشروع آنان است. رژيم تركيە وراى اينكە هيچ وقعى بە خواستەى آنان نمى نهد و كماكان بر ادامەى جنگ و خونريزى اصرار مى ورزد از ديگر سو با فشار بر زندانيان سعى بر شكستن ارادەى آنها و سلب حق مسلم آنها در دفاع از خود دارد. سابقەى اعتصاب غذا در زندانهاى تركيە كه در بى توجهى بە خواست آنها بە مرگ اعتصاب كنندەگان انجاميدە اين بار نيز مى رود تا با توجە بە روند اعتصاب و  عليرغم حمايت سازمانهاى حقوق بشرى و اتحاديە ى اروپا و نامسئول بودن حاكمان تركيە بار ديگر صداى فاجعەاى اسفناك شنيدە شود.
بدينوسيلە ما ضمن اعلام حمايت قاطع خود از اعتصاب كنندەگان و خواستەهاى برحق آنان حكومت تركيە را آگاە ساختە كە ديگر نمى تواند بر سياست انكار و امحاْ   و جنگ افروزانه ى خود اصرار ورزيدە و بايد كە بە خواستە ى اعتصاب كنندەگان تن دادە و هزاران زندانيان سياسى و مدنى را آزاد نمودە و بە ارادەى آنها احترام ورزيدە و با توقف جنگ و كشتار در راستاى حل دموكراتيك و آشتى جويانەى مسئلەى كرد  گامهايی اساسى بردارد.
در خلال اين بيانيە ما امضا كنندەگان از تمامى احزاب و جريانها و فعالين سياسی و مدنى در شرق كردستان مى خواهيم كە روند همگن و استراتژيك مبارزە ى ملى را اساس گرفتە و از اين طريق  مبارزات آزاديخواهانە و آشتى جويانە را در تمامى كردستان  تقويت كنند.
 
1- سیامند معینی، رئیس سازمان حقوق بشر کرد در اروپا
2- محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان- زندان اوین
3- زینب بایزیدی، زندانی سیاسی- مهاباد
4- ناسر رزازی
5- نجمەالدین غلامی
6- میکایل
7- دکتر نبی فتاحی، جامعه شناس و استاد دانشگاه
8- عزیز ماملی، حقوقدان و فعال سیاسی
9- علی کریمی، فعال سیاسی
10- محمد رضا اسکندری، روزنامەنگار و فعال سیاسی
11- طاهر خرمی، جامعەشناس 
12- پخشان عزیزی، فعال حقوق زنان- تهران
13- هیوا پناهی، استاد دانشگاه- یونان
14- سعید ساعدی
15- بهزاد خوشحالی
16- بهمن توتونچی، روزنامەنگار
17- آزاد محمد، روزنامەنگار
18- ثریا فلاح، فعال حقوق بشر
19- لیلا سیمایی، نویسنده و روزنامەنگار- نروژ
20- سارا انوری، روزنامەنگار- سوئد
21- رضا منوچهری، روزنامەنگار و فعال حقوق بشر
22- داود آزادفر، روزنامەنگار
23- شیرکوه جهانی اصل، روزنامەنگار- سوئد
24- عارف نادری، فعال سیاسی- نروژ
25- سلیمان چوکلی، فعال مدنی- نروژ
26- محمود توفیق اسدی، فعال سیاسی
27- تەییه اسدی، فعال سیاسی
28- جمشید بهرامی، بازیگر تئاتر- آلمان
29- آگری بالکی، فعال سیاسی
30- شورش گولکار، فعال سیاسی- کویه
31- هاوار بازیان، فعال مدنی- سوئد
32- آریز اندریاری، روزنامەنگار-سوئد
33- یونس محمدی، فعال دانشجویی
34- شلیر شبلی، فعال حقوق زنان
35- فواد فتاحی، فعال حقوق بشر
36- دلیر اسکندری، فعال مدنی- سنندج
37- انور ساعد موچشی، حقوقدان و فعال مدنی- سنندج
38- هوشیار حسینی، فعال مدنی- سنندج
39- جهانگیر عبداللهی، فعال حقوق بشر
40- یاسر گلی
41- محمد امینی، روزنامەنگار
42- شورش شاواز، فعال مدنی- ایلام
43- وحید کمالی، فعال سیاسی
44- نادر عسکری- بختیاری
45- عمار گلی، روزنامه نگار
46- عامر گلی فعال مدنی
47- شهرام بلوری، فعال حقوق بشر
48- ایاز خون سیاوشان، فعال ادبی
49- ملکه علم هولی، فعال حقوق بشر
50- آزاد رستمی، فعال سیاسی
51- عمر عنایتی، فعال مدنی
52- حاتم منبری، روزنامەنگار و فعال مدنی
53- محمد شیخی فعال سیاسی
54- زاهد حنبلی، فعال سیاسی
55- ئاسو پیروتی، فعال مدنی
56- فردین محمدی، فعال مدنی
57- شاهرخ مرادی، فعال مدنی
58- حسین احمد پور، روزنامەنگار و فعال سیاسی
59- هادی صوفی زاده، فعال سیاسی
60- کاکشار اورامار، روزنامەنگار
61- کیانوش دوستی پور، روزنامەنگار
62- پیشوا صالح زاده، فعال مدنی
63- صباح نصری، فعال مدنی
64- ساسان امجدی، روزنامەنگار
65- مسعود مناف، روزنامەنگار
66- صلاح الدین بایزیدی، روزنامەنگار
67- جان ایزد خلو، فعال مدنی
68- مسعود فتحی، روزنامەنگار
69-
70- مریم فتحی، فعال مدنی
71- میدیا بایزیدپور، فعال سیاسی
72- ئاسو خبات، شاعر
73- اقبال مرادی، فعال سیاسی
74- شهین شکرالله پور، فعال مدنی
75- ابراهیم جهانگیری، فعال حقوق بشر
76- اسرین اسکندری
77- هادی محمدی، نویسنده و فعال مدنی
78- کمال حاجی محمدی، محقق
79- آرام ابراهیمی خاص، فعال سیاسی
80- حمید ساعدی، هنرمند
81- سوران کرباسیان، محقق تاریخ
82- سعید سنندجی، فعال مدنی
83- عارف سلیمی، روزنامەنگار
84- اسماعیل آروند، فعال مدنی
85- عدنان هونرور، رونامەنگار
86- کاوه کریمی روزنامەنگار
87- انور حسن پور، فعال مدنی
88- آزادی مرادی، فعال سیاسی
89- شورش مرادی، فعال مدنی
90- سیروان آروند، فعال مدنی
91- آزاد محمد زاده، فعال سیاسی
92- ساکار عبدالله زاده، روزنامەنگار
93- باوان سردشتی، فعال حقوق زنان
94- محمود محمودزاده، فعال مدنی
95- فرهاد فلاحی، فعال مدنی
96- ئەژی روژه، فعال مدنی
97- یوسف سلطانی، فعال سیاسی
98- خدر حسن نژاد، فعال سیاسی
99- شیرین ایرانی، فعال مدنی
100- ستار رحمانی
101- امیر بابکری، روزنامەنگار
102- مینا قدیری، عضو انجمن زنان آذر مهر
103- طارق یوسفی، فعال سیاسی
104- دلیر کمانگر، موسیقیدان
105- باور محمد، فعال مدنی
106- کیورث منصوری، روزنامەنگار
107- بابان سقزی، نویسنده
108- نامیق هورامی، محقق آئین یارسان
109- آرش نظامی، روزنامەنگار
110- لقمان کریمی، روزنامەنگار
111- هوشنگ قادری، فعال سیاسی
112- ئاسو بهمنی راد، حقوقدان
113- پیام آرین، حقوقدان
114- محمد حسن پور، فعال مدنی
115- جمال پورکریم، روزنامەنگار
116- شلیر درویشی، روزنامەنگار
117- هیوا سلیمی، فعال سیاسی
118- پیمان مهدی زاده، فعال مدنی
119- هیوا زکریایی، تلویزیون ئاسو سات
120- نوید علایی، تلویزیون ئاسو سات
121- محمد چاوشین، روزنامەنگار
122- نهیه خوشکلام، فعال مدنی
123- رحمان سلیمی، دبیر اتحادیەی ملی دانشجویان کرد
124- سامان فقی نبی، دبیر اتحادیه جوانان دمکراتیک شرق کردستان
125- ریبوار معروف زاده، روزنامەنگار
126- کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر
127- محمد شهسواری
128- شلیر باپیری، روزنامەنگار
129- آواره ولات، فعال ادبی
130- رحمت مولاناپور، فعال سیاسی
131- مصی شیروانی، شاعر و روزنامەنگار
132- ئاریاس کردستانی، فعال سیاسی
133- افراسیاب گرامی، روزنامەنگار
134- امجد حسین پناهی، روزنامەنگار
135- تروسکه صادقی، فعال حقوق زنان
136- ژیوار رسولی، فعال مدنی
137- ادریس حاجی سعید، فعال سیاسی
138- گرنگ قادری، فعال حقوق زنان
139- فرشاد محمدی، روزنامەنگار
140- مهدی گرمنجانی، فعال مدنی
141- علی حسنی، فعال مدنی
142- کیوان امینی، فعال سیاسی
143- سامرند فتوحی، فعال سیاسی
144- ندا شهبازی، فعال حقوق زنان
145- رشید فیض نژاد، هنرمند
146- افسانه بهشتی زاده، فعال مدنی
147- ناهید مکری، فعال حقوق زنان
148- خسرو کرد پور، روزنامەنگار
 
 

Telegram Icon

به تلگرام پایگاه خبری و تحلیلی روژ بپیوندید

مطالب مرتبط:

کلمات کلیدی:


بازنشر مطالب پایگاه خبری و تحلیلی روژ تنها با ذکر منبع مجاز است

تحلیل خبر

analis picture

نفهمیدن زبان فارسی : از "تهدید برای هویّت ملّی و امنیّت کشور" تا "مَرضی نیازمندِ دخالتِ بالینی"

به دنبال ابراز نگرانی رهبر ایران در مورد وضعیّت زبان فارسی در چند هفته ی اخیر، وزارت آموزش و پرورش ایران طرحی به نام "بسندگی زبان فارسی" برای کودکان خردسالِ گروهها ی اِتنیکی غیرفارس ارائه کرده است.

سه شنبه ۲۱خرداد۱۳۹۸/ ۱۷:۳۹


خبر


مصاحبه

Interview Picture

برای نخستین بار یکی از اعضای پیشین نیروهای ویژه ترکیه در مورد عملیات هایشان در جنوب شرقی ترکیه صحبت می کند، از جمله در [

پنجشنبه ۸فروردین۱۳۹۸/ ۲۰:۴۰